DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE:

Adres: Nowy Antonin 72, 21-136 Firlej, Tel kom: 782540144, Tel : (81) 857 50 52 Faks: (81) 857 50 52 Powiat: Lubartowski, Województwo: Lubelskie, Numer KRS: 0000235636, E-mail: pspantonin@wp.pl

INFORMACJE:

ZARZĄD: BOŻENA CYBUL - PREZES, DANUTA KUR - WICEPREZES, EWA WOJTASIEWICZ - SEKRETARZ, SŁAWOMIR KUBICKI - CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, RADOSŁAW GRANAT - CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.wtorek, 30 czerwca 2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Przedstawiamy krótką fotorelację z  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020. Uroczystość choć inna niż wszystkie wcześniejsze na pewno zostanie w naszej pamięci na długo.
piątek, 19 czerwca 2020

INFORMACJE ZWIĄZANIE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO

Grupa I A - MISIE: Strona główna | Przedszkole Samorządowe nr 2
ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI

Drodzy Rodzice i Uczniowie w dniu 22 czerwca (poniedziałek) aby uniknąć zbiorowisk został sporządzony Harmonogram zwrotu książek i podręczników.
 • klasa VIII   - godzina 9.00
 • klasa VI     - godzina 9.30
 • klasa V      -  godzina 11.00
 • klasa IV     - godzina 11.30


ZWROT WYPOŻYCZONYCH LAPTOPÓW
Prosimy o zwrot wypożyczonych na czas nauki zdalnej laptopów w dniu 25 czerwca (czwartek)  w godzinach od 8.00 do 12.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca (piątek) o godzinie 9.00 przed budynkiem szkoły
W przypadku gdy pogoda będzie deszczowa zostanie na stronie umieszczona informacja o podziale na grupy oraz godzinach 

poniedziałek, 15 czerwca 2020

OGŁOSZENIE


Pierwszy egzamin ósmoklasisty – Szkoła Podstawowa nr 26 w GdyniDni  16-18 czerwca 2020 r. w związku z Egzaminem Ósmoklasisty są wolne zarówno od zajęć w formie stacjonarnej jak i zdalnej . 

Za naszych Ósmoklasistów trzymamy kciuki. 

poniedziałek, 1 czerwca 2020

ŻYCZENIA DLA DZIECI

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im.bł.Ks.Bronisława ...


Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla Was dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.


wtorek, 26 maja 2020

ŻYCZENIA DLA MAM

Kwiaty za grosze w Lidlu! Ogromna promocja na Walentynki [ZDJĘCIA ... DROGIE MAMY!
W dniu Waszego święta składamy Wam 
najserdeczniejsze życzenia 
oraz wyrazy wdzięczności za pracę,
 trud i zaangażowanie własne w wychowanie dzieci. 
Pragniemy podziękować za Waszą troskę,
 ciepło i życiowe mądrości, 
które każdego dnia prezkazujecie swoim dzieciom, 
tym malym i tym już zupełnie dużym. 
Życzymy Wam Drogie Mamy, 
abyście zawsze były kochane i doceniane, 
a miłość, którą obdarzacie swoich bliskich 
niech do Was wraca!niedziela, 24 maja 2020

PROCEDURY BEZPIECZŃSTWA PSP W Nowym Antoninie


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                    W  NOWYM ANTONINIE                  
1.      Od 25 maja 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Antoninie  prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć  dydaktycznych  dla uczniów klasie I-III  zaś uczniów kl. VIII konsultacje                             z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
2.      Od dnia 01 czerwca  2020 uczniowie klas starszych (IV-VII) mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami danego przedmiotu
 1. Organizacja pracy grup:
  1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (zgodnie z zaleceniami GIS ustala się, że minimalna powierzchnia do prowadzenia zajęć wynosi 4 m2 - na ucznia).
  2. Obecność dziecka w placówce rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
  3. Uczniowie  będą przebywali w wyznaczonych klasach.
  4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  5. Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie.
 2. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 3. Dzieci spożywają przyniesione z domu posiłki na stołówce szkolne. Przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
6.      Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze  lub we własnej szafce .
7.       Nauczyciele mają obowiązek  przypilnować, żeby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą.
 1. Rodzice powinni zaś zadbać, aby uczeń nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 2. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:
  1. Tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko                            z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
  2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  umieszczonych  w widocznych miejscach w placówce.
  3. Pracownik dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu/wychodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje na liście wejść .
  4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
  5. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego                          w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci                   i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.
  6. Uczniowie korzystają wyłącznie z wyznaczonych miejsc w szatni.
 3. Odbieranie uczniów:
  1. Rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko.
  2.  
§ 1.
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące                 w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci klas I-III zgłoszonych do opieki oraz rodziców uczniów klasy VIII, którzy wyrazili zgodę na udział dziecka w konsultacjach lub zajęciach rewalidacyjnych organizowanych w szkole.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje                        o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 7. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny, termometr bezdotykowy.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci,  umieszczone w widocznych miejscach w placówce, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk  umieszczone                       w widocznych miejscach w placówce).
 10. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ) płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej
 11. Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, oraz kosz na zużyte rękawiczki (opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb).
§ 2.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu prowadząc działania opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne ,konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, a pozostali kontynuują edukację zdalną.
  • Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
  • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
  • Sprawują opiekę, organizują zajęcia edukacyjne. Organizują codzienną gimnastykę w miarę możliwości na boisku szkolnym
  • Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę, nie rzadziej  niż 45 min.                                                            .
 2. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce:
  • Wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem nr 1 /2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Nowym Antoninie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie              z późn. zmianami.
  • W godzinach pracy placówki są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 3. Personel obsługowy – sprzątaczki:
  • Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
  • Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
  • Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
  • Sprzątaczka czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
  • Dezynfekuje pomoce używane przez uczniów podczas zabaw na świeżym powietrzu (piłki, skakanki itp.)
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą .
 6. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
§ 3.
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole, podpisują właściwą deklarację
 2. Rodzice uczniów  przekazują do szkoły podpisane oświadczenie i deklarację                       o uczęszczaniu jego dziecka do placówki.
 3. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:
  1. z osobą chorą na koronawirusa,
  2. z osobą będącą w izolacji,
  3. z osobą przebywającą na kwarantannie.
 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.                            
 6. Rodzice odbierają dzieci po zakończeniu zajęć.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu.
 8. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji  umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu                                    i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 13. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
 14. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury swojego dziecka.
§ 4.
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):
  1. nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
  2. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
  3. pracownik szkoły  bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia ,
  4. pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,
  5. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Lubartowie: kontakt telefoniczny  w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00 tel.81/8552443,81/8552007  Dodatkowo, od poniedziałku do niedzieli całą dobę czynny jest numer alarmowy: 501 543 139  ,506 049 133                           Numer infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji zakażenia koronawirusem: 800-190-590
  6. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do jak najszybszego  odebrania dziecka ze szkoły .
  7. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
 2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji
  2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
  3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.
  4. Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.
  5. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.
  6. We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od 22  maja 2020r.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID19.


Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie

Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Nowym Antoninie
I. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły  oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje                            o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły .
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (magazynek sportowy ) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia .
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły/przedszkola , który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli .
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
 1. Obowiązki pracowników obsługi :
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie       i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Personel  administracyjny , nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
2.      Obowiązki nauczycieli:
 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren placu szkolnego tak, aby grupy/klasy  nie mieszały się ze sobą.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Publicznej  Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie
 1. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w oddziale przedszkolnym (telefonicznie lub mailowo na adres:pspantonin@wp.pl)
 2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki.
 3. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 7. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora,                                                                                                                                   V. PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
       1.Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe.
 1. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.
 2. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                                     i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.
 4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia
 2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor lub nauczyciel  wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 81/8552443, 81/8552007  numer alarmowy: 501 543 139 
 5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID - 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.


OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że:
 1. Moja córka/ mój syn:
            …………………………………………………………………………………………
                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka)
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 1. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Antoninie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin .
 3. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
 4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 5. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający                   w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 6. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja 2020 r.
 7. Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
 8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
 9. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu .…………………………………                                       …………………………………
                miejscowość, data                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego     
     


 DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisana/podpisany:
……………………………………………………………………………………………….
 oświadczam, co następuje:
1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie, przede wszystkim:
1) przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,
2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.
3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki                     z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:
1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki
2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.
…………………………………                                       …………………………………
            miejscowość, data                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego     
                                                                                                                                               Załącznik do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19
na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej  w  Nowym Antoninie

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość
Deklaracja dotycząca udziału ucznia klas VIII w konsultacjach na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19
Deklaruję udział ................................................................................................. kl. ………….
(imię i nazwisko ucznia)
w konsultacjach na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej  w Nowym Antoninie
działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:
Matka ucznia: tel. ...................................... Ojciec ucznia: tel. …………………………………………
II. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
III. Oświadczenie o pobycie dziecka w szkole
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę PSP w Nowym Antoninie  działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19::
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
IV. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.
V. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.
VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 1

Nowy Antonin, dnia ......................                            .................................... …………………………
                                                           Podpis rodzica/prawnego opiekuna
1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły w okresie pandemii COVID-19
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie z siedzibą Nowy Antonin 72, kod pocztowy 
21-136 Firlej .
•  kontakt do dyrektora Publicznej Szkoły {Podstawowej w Nowym Antoninie 81/8575052:  adres e-mail do korespondencji : pspantonin@wp.pl
• Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).
• kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych);
• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi uniemożliwi wykonanie badań.


Załącznik do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na terenie
 Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość

Deklaracja uczęszczania dziecka do klas I-III w okresie pandemii COVID-19

Deklaruję przyprowadzenie ................................................................................................. kl. ……
                                                              (imię i nazwisko ucznia)
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie działającej w czasie stanu pandemii COVID-19
od dnia  ……………….. ............
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka  /Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:

Matka ucznia: tel. .................................. Ojciec ucznia: tel. ………………………………

II. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

III. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce
Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.
VI. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka ze szkoły
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko ze szkoły we wskazanych godzinach.
VII. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19.
VIII. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.
IX. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.
Nowy Antonin , dnia ......................                                     .................................... …………………………
                                                                                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły w okresie pandemii COVID-19
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie z siedzibą Nowy Antonin 72, kod pocztowy 
21-136 Firlej .
•  kontakt do dyrektora Publicznej Szkoły {Podstawowej w Nowym Antoninie 81/8575052:  adres e-mail do korespondencji : pspantonin@wp.pl
• Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).
• kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych);
• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi uniemożliwi wykonanie badań.