DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE:

Adres: Nowy Antonin 72, 21-136 Firlej, Tel kom: 782540144, Tel : (81) 857 50 52 Faks: (81) 857 50 52 Powiat: Lubartowski, Województwo: Lubelskie, Numer KRS: 0000235636, E-mail: pspantonin@wp.pl

INFORMACJE:

ZARZĄD: BOŻENA CYBUL - PREZES, RADOSŁAW RĄCZKA - WICEPREZES, EWA WOJTASIEWICZ - SEKRETARZ, SŁAWOMIR KUBICKI - CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, RADOSŁAW GRANAT - CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.środa, 16 grudnia 2020

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECI Z RODZIN ROLNICZYCH

 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

czwartek, 5 listopada 2020

ZASADY ORGANIZACI ZDALNEGO NAUCZANIA

 

  ZASADY ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA    

                                                                     

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM ANTONINIE

I.

Zasady ogólne

1.

Decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

2.

Szkoła może działać w następujących wariantach:

a)

Placówka zostaje zamknięta i wszyscy uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne.

b)

Zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe ustalone przez dyrektora szkoły.

3.

Decyzja Dyrektora zostanie niezwłocznie przekazana rodzicom, uczniom i nauczycielom

przez  stronę internetową szkoły.

4.

W przypadku długotrwałego zawieszenia zajęć lub braku nauczycieli realizujących

zajęcia możliwa jest zmiana tygodniowego planu lekcji dla wybranej klasy.

5.

Do realizacji zajęć w trybie on-line oraz do przekazywania uczniom zadań do samodzielnego wykonania nauczyciele będą wykorzystywali platformę Zoom oraz Messengera.

6.

Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach:

a)

uczniowie otrzymują loginy i hasła dostępu do platformy Zoom,

b)

należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

7.

Uczniowie mogą korzystać m.in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, audycji,

filmów, programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych

przez nauczyciela.

8.

W okresie zdalnego nauczania  są przeprowadzane sprawdziany wg ustalonych przez nauczyciela zasad.

9.

 

W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców                         
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z

zachowaniem postanowień Statutu w zakresie oceniania.

10.

W razie nieobecności ucznia na lekcji on-line nauczyciel nie ma obowiązku wysyłania materiałów
z tych zajęć.

11.

Zajęcia zdalne są integralną częścią obowiązkowych zajęć edukacyjnych i w czasie

ich trwania obowiązują podstawowe normy zachowania oraz zasady wynikające ze Statutu Szkoły.

 

 

 

12.

Nauczyciel odnotowuje obecność/nieobecność dzienniku na podstawie:

a)

uczestnictwa w zajęciach on-line,

b)

wykonania w ustalonym terminie przekazanych zadań.

13.

Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w nauczaniu zdalnym zgodnie z zasadami zawartymi
w Statucie Szkoły.

15.

W trakcie pracy zdalnej:

a)

za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas,

b)

nauczyciel prowadzący zajęcia koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej  .

II.

Obowiązki rodzica

1.

Rodzice zobowiązani są zorganizować dzieciom dostęp do komputera podłączonego

do Internetu oraz wyposażonego w kamerkę i mikrofon. W czasie zajęć uczeń powinien być widoczny
i słyszalny. Uwaga, smartfon może być niewystarczającym narzędziem do realizacji nauczania zdalnego. Problemy sprzętowe oraz   z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają wychowawcy klasy.

2.

W razie niemożliwości realizacji zaleceń wymienionych w punkcie 1 rodzice kontaktują się wychowawcą telefonicznie , w celu uzgodnienia sposobu przekazywania przez nauczycieli materiałów edukacyjnych i wskazówek do realizacji nauczania oraz potwierdzania pracy ucznia.

3.

W przypadku problemów z obsługą platformy Zoom lub Messenger rodzice kontaktują się niezwłocznie z wychowawcą klasy .

4.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uczeń nie może wykonać i/lub odesłać zadania

we wskazanym terminie, rodzic informuje o tym nauczyciela z podaniem przyczyny.

III.

Obowiązki ucznia

1.

Uczeń obowiązkowo uczestniczy w nauczaniu zdalnym zgodnie z aktualnym tygodniowym

planem lekcji.

2.

Uczeń codziennie  uczestniczy w zajęciach on-line i wykonuje, zgodnie z instrukcją i w podanym terminie, zadania przekazane przez nauczycieli.

3.

Na zajęcia online dołącza punktualnie i przygotowany jest zgodnie z instrukcją

nauczyciela. Sucha i wykonuje jego polecenia.

 

IV.

Obowiązki nauczyciela

1.

W czasie nauki zdalnej nauczyciel realizuje podstawę programową.

2.

Nauczyciel w swojej pracy uwzględnia dostosowania wymagań edukacyjnych

do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

3.

Nauczyciel planuje tygodniowy zakres treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

 

a)

równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)

zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

c)

możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)

łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)

ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

f)

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

4.

Nauczyciel zamieszcza materiały na poczcie elektronicznej, danej grupie przedmiotowej                   
w dniu, w którym zgodnie z tygodniowym planem lekcji przypadają wskazane zajęcia edukacyjne.

IV.

Organizacja nauczania zdalnego w klasach IV-VIII

1.

 Minimum połowę zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu przewidzianych w tygodniowym planie lekcji nauczyciele prowadzą online za pomocą wybranej platformy lub Messenger.

2.

Zaplanowane zajęcia online, zgodnie z planem lekcji klasy, z zastrzeżeniem, że łączna liczba

takich zajęć w klasach IV-VI nie powinna przekroczyć 3-4 dziennie, a w klasach VII-VIII 4-5

dziennie. W sytuacjach wyjątkowych kiedy plan lekcji, nie jest zbytnio obciążony można zorganizować dodatkowe zajęcia.

3.

Lekcja online trwa od 30 -45 minut.

4.

Pozostałe godziny zajęć danego przedmiotu nauczyciel realizuje poprzez wysyłanie odpowiednich materiałów uczniom danej klasy, do samodzielnego opracowania  i skontrolowanie ich wykonania we wskazanym terminie.

 

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużone do 29 listopada. Nauka zdalna w klasach I-III

Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Poniżej link do w/w strony.

sobota, 24 października 2020

ZAWIESZONE ZAJĘCIA

W związku z decyzją rządu, uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26.10.2020 r. (na chwilę obecną do 8 listopada 2020 r.) przechodzą na naukę w systemie zdalnym. Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć:

1. Lekcje i zajęcia odbywają się według  planu na platformach wybranych przez poszczególnych nauczycieli (m.in. zoom, messenger ). Nauczyciele wpisują nieobecności uczniom i liczą się one do frekwencji.
2. W razie problemów technicznych z logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny.

3. Prosimy o przekazanie wychowawcom informacji o potrzebach w zakresie sprzętu. Będziemy udostępniać komputery szkolne w miarę naszych możliwości. 

Obraz może zawierać: tekst „Do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych”poniedziałek, 5 października 2020

X SWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w październiku . W tym roku przypadał 2 października. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie uczniowie u nas w tę rolę wcieliły się WIKTORIA I PATRYCJA. Zaopatrzone w losy sprawdziły wiedzę kolegów i koleżanek.
Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji, taka zamiana ról jest często bardziej stresująca dla…dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywa się pod opieką osoby dorosłej, która czuwa nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.
JAK ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ

 Uczniowie klasy pierwszej zrobili dla siebie pyszne i zdrowe  śniadanko.